Konkurs “Wygraj przyczepę na weekend”

Regulamin konkursu “Wygraj przyczepę na weekend”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj przyczepę na weekend” zwanym dalej „Konkursem” jest firma RENO Bartłomiej Twaróg z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ulicy wiklinowej 19, zarejestrowana pod numerem NIP 7751625709, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs trwa od dnia 26.05.2022 r. do dnia 05.06.2022 r.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/kamperowypl (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2 Zasady udziału w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

4. Nagrodę wygra Uczestnik, który w terminie 26.05.2022 r. do dnia 05.06.2022 r. pod postem konkursowym na Fanpage www.facebook.com/kamperowypl zamieści najciekawsze zdjęcie nawiązujące do tematyki „Na biwaku najlepiej”.

5. O tym, które zdjęcie okaże się najlepsze, decyduje ilość polubień (reakcji: Lubie to!, Super, Trzymaj się, Ha ha, Wow), jaką ono otrzymało od innych użytkowników portalu Facebook.
Polubienia będą zliczane 06.06.2022 roku.

6. Wysłanie pracy konkursowej drogą elektroniczną (komentarz pod postem konkursowym) jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udział w Konkursie oraz z akceptacją regulaminu Konkursu.

7. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową (zdjęcie).

8. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych

stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.

§ 3 Ogłoszenie wyników i nagrody

1. W Konkursie zostanie przyznana Nagroda – voucher na wypożyczenie przyczepy kempingowej Knaus na weekend (2 doby).

2. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rezerwacji terminu, podpisania umowy wynajmu przyczepy oraz odebrania jej i odstawienia pod adres: ul. Wiklinowa 19, 05-092 Dziekanów Leśny. Nagrodę można zrealizować w okresie 10.06.2022 – 30.09.2022, po ówczesnym zarezerwowaniu terminu w wypożyczalni kamperowy.pl.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w dniu 06.06.2022 r.

4. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na profilach społecznościowych należących do Organizatora.

5. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wiadomości z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres email

6. Nagroda główna zostanie wręczona osobiście w siedzibie Organizatora.

7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie relacji z odbioru

Nagrody głównej na stronach internetowych i profilach społecznościowych należących do firmy RENO Bartłomiej Twaróg. Relacja może zawierać imię, zdjęcia, video.

8 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

9. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

§ 4 Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Uczestnik zgłaszając fotografię do Konkursu oświadcza, że:

a)  nadesłana przez niego fotografia jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego obrazu, w tym prawo do zgłoszenia w Konkursie,

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z fotografią zgłoszoną do Konkursu oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przenosi nieodpłatnie na RENO Bartłomiej Twaróg autorskie prawa majątkowe do fotografii.

4. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, Uczestnik wyraża zgodę na

nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie fotografią na wszystkich polach eksploatacji.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Wyrażenie zgody na udział w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika zasad Konkursu określonych w Regulaminie w tym również podstawy i zakresu przetwarzania danych osobowych Uczestnika.

2. Administratorem danych osobowych zebranych od Uczestników i zwycięzców Konkursu jest firma RENO Bartłomiej Twaróg z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ulicy wiklinowej 19.

3. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119, s. 1) (dalej „RODO”), są przekazywane wyłącznie Organizatorowi Konkursu wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Organizator Konkursu zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych:

a) imię i nazwisko;

b) adres korespondencyjny,

c) adres poczty elektronicznej e-mail;

d) numer telefonu kontaktowego.

5. Organizator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Organizatora.

6. Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

8. Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane wyłącznie na adres siedziby Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników Konkursu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia. W razie braku potrzebnych informacji, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora Konkursu do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej kamperowy.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej.

3. Wszelkie spory powinny być w pierwszej kolejności załatwiane polubownie.

4. W razie powstania wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania rozstrzygającej interpretacji tych postanowień

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2022 roku.